top of page

Privacyverklaring 

Algemene verordening

Gegevensbescherming (AVG)

 

Praktijk voor Jungiaans-Analytische Therapie&Dieptepsychologie ‘de innerlijke stem’

gevestigd te Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.de-innerlijke-stem.com

Tannie Willemstijn MSc

06-45406529

In mijn praktijk worden persoonsgegevens verwerkt. Op deze persoonsgegevens is de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanuit deze verordening is

voorgeschreven dat voldaan moet worden aan de rechten van betrokkenen en de verplichtingen

rond de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Het algemeen doel hierbij is dat de beschikbaarheid, integriteit en

vertrouwelijkheid van deze gegevens worden gegarandeerd en daarnaast, wanneer een incident

plaats vindt, de gevolgen behandeld en beperkt worden. Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn krijgen extra bescherming in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder deze gegevens vallen ook genetische gegevens en biometrische gegevens als deze herleidbaar zijn tot een persoon. Anders bekend als bijzondere persoonsgegevens. 

De AVG ziet onderstaande persoonsgegevens als bijzonder: 

- ras of etnische achtergrond. 

-polititeke opvattingen.

-religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

-lidmaatschap van een vakvereniging.

-gezondheid

-sexuele geaardheid of gedrag

-genetische gegevens

-biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon.  

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk de innerlijke stem verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons zijn verstrekt. Dit zijn:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Als u een gesprek aanvraagt, gebruik ik uw naam, e-mailadres of telefoonnummer om contact met u op te nemen.

Hieronder zijn een aantal beleidsdoelstellingen opgenomen welke bij de inrichting van de

maatregelen als uitgangspunt dienen. Hierbij is steeds gekeken naar de relevantie in de markt en de

kosten/baten die hierbij meespelen in relatie tot de bescherming tegen interne en externe

bedreigingen.

Elk jaar of indien grote wijzigingen zich voordoen, wordt dit beleid en de genomen maatregelen

geëvalueerd en worden noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die door mij verwerkt worden

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@de-innerlijke-stem.com dan verwijder ik deze informatie.

Ik zal gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met uw instemming versleuteld delen met andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling/zorgverlener).  

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Praktijk de innerlijke stem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van betalingen

- Telefonisch contact/e-mailen indien nodig

- Informatie /wijzigingen van afspraken

Geautomatiseerde besluitvorming

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Praktijk de innerlijke stem bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.De praktijk bewaart persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Indien u jonger bent dan 18 jaar bij de start van de behandeling, dan telt de bewaartermijn vanaf het moment dat u 18 bent geworden. 

Voor facturen hanteer ik de fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk de innerlijke stem deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Dit zijn:

– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– website hoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren

 

cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Via de instellingen van uw internetbrowser kun u zich afmelden voor cookies, alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren wanneer  alle cookies  zijn uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk de innerlijke stem en recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@de-innerlijke-stem.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk reageren op uw verzoek (binnen vier weken) Praktijk de innerlijke stem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk de innerlijke stem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me.

bottom of page